کلاس کنکور

30%
تخفیف
خرید بسته مشاوره روانشناسی ماهانه

مشاوره روانشناسی، توسط خانم دکتر درویشی، بسته شماره (39912)

مشاوره روانشناسی، ماهانه، بسته شماره (39912)
سطح اسفند ماه، 4 هفته،
دوره غیرحضوری
1,144,000 تومان 800,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته برنامه ریزی آموزشی
سطح اسفند ماه، 4 هفته،
دوره غیر حضوری
1,144,000 تومان 800,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

دوازدهم، درس شیمی (رشته تجربی و ریاضی) (نمونه کلاس برگزار شده سال 1399)

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته (رشته تجربی و ریاضی) شماره کلاس (120201)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

دوازدهم، درس فیزیک (رشته تجربی و ریاضی) (نمونه کلاس برگزار شده سال 1399)

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته (رشته تجربی و ریاضی) شماره کلاس (120301)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان
31%
تخفیف
خرید بسته آموزشی
سطح 75 ساعت، 50 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,730,000 تومان 1,200,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی
سطح 48 ساعت، 32 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,100,000 تومان 770,000 تومان
31%
تخفیف
خرید بسته آموزشی
سطح 63 ساعت، 42 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,450,000 تومان 1,000,000 تومان
30%
تخفیف
خرید کلاس برنامه ریزی و نظارت
سطح 30 ساعت، 20 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
690,000 تومان 480,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

یازدهم، درس ریاضی، (رشته تجربی) (نمونه کلاس برگزار شده سال 1399)

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته، . شماره کلاس (110101)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان