بسته مشاوره، برنامه ریزی، نظارت، کنترل

30%
تخفیف
خرید بسته برنامه ریزی آموزشی
سطح اسفند ماه، 4 هفته،
دوره غیر حضوری
1,144,000 تومان 800,000 تومان