ریاضی یازدهم

30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

یازدهم، درس شیمی (نمونه کلاس برگزار شده سال 1399)

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته، شماره کلاس (110201)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

یازدهم، درس فیزیک (نمونه کلاس برگزار شده سال 1399)

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته، شماره کلاس (110301)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

یازدهم، درس حسابان

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته، شماره کلاس (110501)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

یازدهم، درس هندسه

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته، شماره کلاس (110601)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

یازدهم ریاضی درس آمار دانا

30 ساعت، 20 جلسه، 20 هفته، شما (110801)
سطح 30 ساعت، 20 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
685,000 تومان 480,000 تومان
30%
تخفیف
خرید کلاس برنامه ریزی و نظارت
سطح 30 ساعت، 20 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
690,000 تومان 480,000 تومان