ریاضی دوازدهم

30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

دوازدهم، درس شیمی (رشته تجربی و ریاضی) (نمونه کلاس برگزار شده سال 1399)

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته (رشته تجربی و ریاضی) شماره کلاس (120201)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی

دوازدهم، درس فیزیک (رشته تجربی و ریاضی) (نمونه کلاس برگزار شده سال 1399)

60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته (رشته تجربی و ریاضی) شماره کلاس (120301)
سطح 60 ساعت، 40 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,370,000 تومان 960,000 تومان
31%
تخفیف
خرید بسته آموزشی
سطح 75 ساعت، 50 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,730,000 تومان 1,200,000 تومان
30%
تخفیف
خرید بسته آموزشی
سطح 48 ساعت، 32 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,100,000 تومان 770,000 تومان
31%
تخفیف
خرید بسته آموزشی
سطح 63 ساعت، 42 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
1,450,000 تومان 1,000,000 تومان
30%
تخفیف
خرید کلاس برنامه ریزی و نظارت
سطح 30 ساعت، 20 جلسه، 20 هفته
دوره غیرحضوری
690,000 تومان 480,000 تومان