بدون دسته‌بندی

مصاحبه و پیش ثبت نام پایه دهم

تعیین وقت مصاحبه و پیش ثبت نام، پایه دهم، (توضیحات)

مجتمع دبیرستان و آموزشگاه هوشمند دانا رشته تجربی و ریاضی
سطح دبیرستان و آموزشگاه دانا 1400
دوره غیرحضوری
رایگان
مصاحبه و پیش ثبت نام پایه یازدهم

تعیین وقت مصاحبه و پیش ثبت نام، پایه یازدهم، (توضیحات)

مجتمع دبیرستان و آموزشگاه هوشمند دانا رشته تجربی و ریاضی
سطح دبیرستان و آموزشگاه دانا 1400
دوره غیرحضوری
رایگان
مصاحبه و پیش ثبت نام پایه دوازدهم

تعیین وقت مصاحبه و پیش ثبت نام، پایه دوازدهم، (توضیحات)

مجتمع دبیرستان و آموزشگاه هوشمند دانا رشته تجربی و ریاضی
سطح دبیرستان و آموزشگاه دانا 1400
دوره غیرحضوری
رایگان