نمونه ای از کلاس ها

===================================================

===================================================