مشاهده کلاس های ضبط شده – میناب دوازدهم مرور درس شیمی کلاس (M43)

Telecommuting-pana

فایل تصویری کلاس

برای مشاهده ویدیو جلسات قبل لطفا روی جلسه مورد نظر کلیک کنید. این جلسات بعد از برگزاری هر کلاس به روز رسانی خواهد شد.

دانش آموزان عزیز – جلسه سوم گروه B به دلیل عدم ضبط کلاس خودتان قرار داده است. میتوانید نگاه کنید.

گروه A

گروه B

جلسات مشترک