مشاهده کلاس های سال 1400

کلاس های تابستان 1400 ( شروع از اول تیرماه )

شیمی دوازدهم
ردیفنام فایللینک فایل
1دانا دوازدهم شیمی 400121234_0https://class.danasch.ir/pj19t288phiu/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
2دانا دوازدهم شیمی 400121234_1https://class.danasch.ir/poa5nh4j6mwm/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
3دانا دوازدهم شیمی 400121234_2https://class.danasch.ir/p8tlea5d8xcr/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
4دانا دوازدهم شیمی 400121234_3https://class.danasch.ir/pgftj10xzx9d/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
5دانا دوازدهم شیمی 400121234_4https://class.danasch.ir/pmxe4zz5r5r4/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
6حل سوالات آزمون کانون 1 مردادhttps://class.danasch.ir/p6z1ahcbho2f/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
7دانا دوازدهم شیمی 400121234_6https://class.danasch.ir/pbq9ah0vhhhz/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
8دانا دوازدهم شیمی 400121234_7https://class.danasch.ir/plbwmmdqnmtv/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
9دانا دوازدهم شیمی 400121234_8https://class.danasch.ir/pior9mdvsov9/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
10دانا دوازدهم شیمی 400121234_9https://class.danasch.ir/pu5lsyk799ec/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
ریاضی دوازدهم
ردیفنام فایللینک فایل
112 taj 21 Tirhttps://class.danasch.ir/pn83e0cqch6l/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
212 taj 23 Tirhttps://class.danasch.ir/pkawjjwna3c1/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
312 taj 28 Tirhttps://class.danasch.ir/po0zmljy9924/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
412 taj 31 Tirhttps://class.danasch.ir/p7hprxsnlcyz/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
512 taj 4 Mordadhttps://class.danasch.ir/p371so3w6bbb/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
612 taj 6 mordadhttps://class.danasch.ir/psw5y2itvlk3/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
712 taj 11 mordadhttps://class.danasch.ir/p5fru108pxne/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
812 taj 14 moradadhttps://class.danasch.ir/pwi1gu387j8o/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
912 taj 18 mordadhttps://class.danasch.ir/pohusqf3i1fz/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
1012 taj 21 Mordadhttps://class.danasch.ir/p2d5ekgmsibe/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
فیزیک دوازدهم
ردیفنام فایللینک فایل
1fizik davazdahom j1 1400/04/19https://class.danasch.ir/prlgxqm5xisk/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
2fizik davazdahom j2 1400/04/29https://class.danasch.ir/p3vyje9turb0/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
3fizik davazdahom 1400/04/22https://class.danasch.ir/pa6b7rfz5a7j/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
4fizik davazdahom j1 1400/04/26https://class.danasch.ir/pcrfelqefwxo/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
5fizik davazdahom j2 1400/04/26https://class.danasch.ir/p7j9o3z2s7zs/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
6fizik davazdahom 1400/04/29https://class.danasch.ir/p9eyhv2zx5we/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
7fizik davazdahom 1400/05/02https://class.danasch.ir/p3t27zr7wsy9/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
8fizik davazdahom j2 1400/05/02https://class.danasch.ir/pn7sn8f0kkd2/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
9fizik davazdahom 1400/05/05https://class.danasch.ir/poc2199n8fu3/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
10fizik davazdahom j1 1400/05/09https://class.danasch.ir/px8ozyiq9zji/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
زیست دوازدهم
ردیفنام فایللینک فایل
1دانا دوازدهم زیست 400121234_0https://class.danasch.ir/p9nwr6teszsf/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
2دانا دوازدهم زیست 400121234_1https://class.danasch.ir/pjuir51ulc9o/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
3دانا دوازدهم زیست 400121234_2https://class.danasch.ir/p8z1xkao8tgs/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
4دانا دوازدهم زیست 400121234_3https://class.danasch.ir/pejcvpwx5mge/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
5دانا دوازدهم زیست 400121234_4https://class.danasch.ir/pul9s144lmcg/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
6دانا دوازدهم زیست 400121234_5https://class.danasch.ir/p9h3zao7049f/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
7دانا دوازدهم زیست 400121234_6https://class.danasch.ir/ppgfnh8u88pq/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
8دانا دوازدهم زیست 400121234_7https://class.danasch.ir/pb9ryrx5t6ak/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
9دانا دوازدهم زیست 400121234_8https://class.danasch.ir/pxkcajyfmywg/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
10دانا دوازدهم زیست 400121234_9https://class.danasch.ir/ps2dl6q7e81x/?OWASP_CSRFTOKEN=5f50c43380475837d275e4b52911472951fa2d26dcd752c544ac11d1fb7cfe9e
ادبیات دوازدهم
ردیفنام فایللینک فایل
1دانا دوازدهم ادبیات 400120901_0https://class.danasch.ir/p6jqf6bhi3rw/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
2دانا دوازدهم ادبیات 400120901_1https://class.danasch.ir/phw75ctlxzh9/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
3دانا دوازدهم ادبیات 400120901_2https://class.danasch.ir/p2exttf85enq/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
4دانا دوازدهم ادبیات 400120901_3https://class.danasch.ir/p5j3mtlefaoh/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
5دانا دوازدهم ادبیات 400120901_4https://class.danasch.ir/plfyx778fut4/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
6دانا دوازدهم ادبیات 400120901_5https://class.danasch.ir/pvdplx2n0glw/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
7دانا دوازدهم ادبیات 400120901_6https://class.danasch.ir/p2soomqwbx9g/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
8دانا دوازدهم ادبیات 400120901_7https://class.danasch.ir/pgfc01mzl7d6/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
9دانا دوازدهم ادبیات 400120901_8https://class.danasch.ir/pz8rb2mevijt/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
10


عربی دوازدهم
ردیفنام فایللینک فایل
1دانا دوازدهم عربی 4001210_0https://class.danasch.ir/p8ubo730500x/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
2دانا دوازدهم عربی 4001210_1https://class.danasch.ir/pzralest8m71/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
3دانا دوازدهم عربی 4001210_2https://class.danasch.ir/p6hooh57sxo9/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
4دانا دوازدهم عربی 4001210_3https://class.danasch.ir/pc7y1oysgge4/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
5دانا دوازدهم عربی 4001210_4https://class.danasch.ir/p40u1qukx6zi/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
6دانا دوازدهم عربی 4001210_5https://class.danasch.ir/paxmd9m086s2/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
7دانا دوازدهم عربی 4001210_6https://class.danasch.ir/psn89bhd1ri9/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
8دانا دوازدهم عربی 4001210_7https://class.danasch.ir/poumuefderc5/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
9دانا دوازدهم عربی 4001210_8https://class.danasch.ir/pdiwwlg0o788/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c
10دانا دوازدهم عربی 4001210_9https://class.danasch.ir/pwgfof0k6c3y/?OWASP_CSRFTOKEN=3f1deca7409db3dc6dc671866a6a4f3ff028eec2e7f54ef4de1a6b607cc3463c