شیمی

جناب آقای پویان رفیعی

رتبه 171 منطقه 2

رتبه 46 منطقه 2 (کنکور زبان)

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

*****************************************************************

جناب آقای حسین موحدی نیا

دانشجوی دکترای شیمی

کارشناسی ارشد شیمی

کارشناسی شیمی

سابقه 15 سال تدریس دبیرستان استعدادهای درخشان