شیمی

جناب آقای پویان رفیعی

رتبه 171 منطقه 2

رتبه 46 منطقه 2 (کنکور زبان)

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

*****************************************************************