زیست

جناب آقای پارسا فراز

رتبه 66 منطقه 1

رتبه 2 منطقه 1 (کنکور زبان)

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران

عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران

فارغ التحصیل از دبیرستان استعدادهای درخشان (سمپاد) اصفهان