دانش آموزان دانای ممتاز

ردیفتاریخنام و نام خانوادگی دانش آموزنام درس
۱1399/5/4سهند سیف کارشیمی مرور پایه
21399/5/4سهند سیف کارحسابان
31399/5/5امین رخش بهارشیمی
41399/5/6سید عرفان هوشمندفیزیک مرور پایه
51399/5/6مبین عباس زادههندسه
61399/5/6علی خوارزمیشیمی دهم
71399/5/6حدیث سالاری پورشیمی دوازدهم
81399/5/7زهرا رئوفیزیست