برنامه هفتگی یازدهم ریاضی

کلاس های رشته ریاضی پایه یازدهم ، حسابان، هندسه، آمار، شیمی، فیزیک، مشاوره کلاسی

مدرسین آقایان: اسماعیلی (حسابان)، عدل (هندسه، آمار)، موحدی نیا(شیمی)، احمدی(فیزیک)، نقوی (مشاوره تحصیلی)، خانم دکتر درویشی (مشاوره روانشناسی)

 زنگ
(1)
زنگ
(2)
زنگ
(3)
زنگ
(4)
زنگ
(5)
زنگ
(6)
زنگ
(7)
زنگ
(8)
زنگ
(9)

ساعت شروع

7:30

9:15

11:00

13:00

14:45

16:30

18:152021:45
شنبه
یکشنبهشیمی
کلاس 53
دوشنبهریاضی
اسماعیلی
سه شنبهفیزیک
کلاس 54
چهارشنبه
پنجشنبه

==================================================================

==================================================================