برنامه هفتگی یازدهم تجربی

کلاس های رشته تجربی پایه یازدهم، زیست، شیمی، ریاضی، فیزیک، مشاوره کلاسی

مدرسین آقایان: فراز (زیست)، موحدی نیا(شیمی)، اسماعیلی (ریاضی)، احمدی(فیزیک)، نقوی (مشاوره تحصیلی)، خانم دکتر درویشی (مشاوره روانشناسی)

 زنگ
(1)
زنگ
(2)
زنگ
(3)
زنگ
(4)
زنگ
(5)
زنگ
(6)

ساعت شروع

7:30

9:15

11:00

13:00

14:45

16:30

18:152021:45
شنبه
یکشنبهشیمی
کلاس 53
دوشنبهریاضی
کلاس 52
سه شنبهفیزیک
کلاس 54
زیست
چهارشنبه
پنجشنبه

==================================================================

==================================================================