برنامه هفتگی میناب

برنامه هفتگی میناب دوازدهم گروه A

کلاس های میناب دوازدهم، مرور پایه، زیست، شیمی، ریاضی، فیزیک، مشاوره کلاسی

مدرسین آقایان: فراز (زیست)، رفیعی(شیمی)، اسماعیلی (ریاضی)، احمدی(فیزیک)، نقوی (مشاوره تحصیلی)، خانم دکتر درویشی (مشاوره روانشناسی)

  زنگ
(1)
زنگ
(2)
زنگ
(3)
زنگ
(4)
زنگ
(5)
زنگ
(6)
زنگ
(۷)
زنگ
(۸)
زنگ
(۹)

شروع کلاس

7:30

9:15

11:00

13:00

14:45

16:30

18:15 20:00 21:45
شنبه فیزیک
کلاس M44A
  شیمی
کلاس M43A
 
یکشنبه —-

هندسه

اساعیلی

     
دوشنبه    

هندسه

اساعیلی

زیست    
سه شنبه زیست فیزیک
کلاس M44A
     
چهارشنبه

ریاضی

اسماعیلی

شیمی
کلاس M43A
     
پنجشنبه        

برنامه هفتگی میناب دوازدهم گروه B

  زنگ
(1)
زنگ
(2)
زنگ
(3)
زنگ
(4)
زنگ
(5)
زنگ
(6)
زنگ
(۷)
زنگ
(۸)
زنگ
(۹)

شروع کلاس

7:30

9:15

11:00

13:00

14:45

16:30

18:15 20:00 21:45
شنبه فیزیک
کلاس M44B
ریاضی
کلاس M42B
     
یکشنبه

هندسه

اساعیلی

شیمی
کلاس M43B
   
دوشنبه

هندسه

اساعیلی

زیست  
سه شنبه فیزیک
کلاس M44B
زیست    
چهارشنبه شیمی
کلاس M43B
   
پنجشنبه    

==================================================================

==================================================================