برنامه هفتگی دوازدهم – مرور پایه

کلاس های رشته تجربی پایه دوازدهم، مرور پایه، زیست، شیمی، ریاضی، فیزیک، مشاوره کلاسی

مدرسین آقایان: فراز (زیست)، رفیعی(شیمی)، اسماعیلی (ریاضی)، احمدی(فیزیک)، نقوی (مشاوره تحصیلی)، خانم دکتر درویشی (مشاوره روانشناسی)

 زنگ
(1)
زنگ
(2)
زنگ
(3)
زنگ
(4)
زنگ
(5)
زنگ
(6)
زنگ
(۷)
زنگ
(۸)
زنگ
(9)

شروع کلاس

7:30

9:45

11:00

13:00

14:45

16:30

18:152021:45
شنبهریاضی
اسماعیلی
فیزیک
احمدی
یکشنبهزیست
فراز
شیمی
رفیعی
دوشنبه
سه شنبهزیست
کلاس 41
فیزیک
کلاس 44
چهارشنبهشیمی
کلاس 43
پنجشنبه

==================================================================

==================================================================