برنامه هفتگی دهم ریاضی

کلاس های رشته ریاضی پایه دهم ، ریاضی، هندسه، شیمی، فیزیک، مشاوره کلاسی

مدرسین آقایان: اسماعیلی (ریاضی)، عدل (هندسه)، موحدی نیا(شیمی)، امیری(فیزیک)، نقوی (مشاوره تحصیلی)، خانم دکتر درویشی (مشاوره روانشناسی)

 زنگ
(1)
زنگ
(2)
زنگ
(3)
زنگ
(4)
زنگ
(5)
زنگ
(6)
زنگ
(7)
زنگ
(8)
زنگ
(9)

ساعت شروع

7:30

9:15

11:00

13:00

14:45

16:30

18:152021:45
شنبهریاضی
کلاس 62
فیزیک
کلاس 64
یکشنبه شیمی
کلاس 63
دوشنبهفیزیک
کلاس 64
سه شنبهشیمی
کلاس 63
چهارشنبه
پنجشنبه

==================================================================

==================================================================