برنامه هفتگی دهم تجربی

کلاس های رشته تجربی پایه دهم، زیست، شیمی، ریاضی، فیزیک، مشاوره کلاسی

مدرسین آقایان: فراز (زیست)، موحدی نیا(شیمی)، اسماعیلی (ریاضی)، امیری(فیزیک)، نقوی (مشاوره تحصیلی)، خانم دکتر درویشی (مشاوره روانشناسی)

 زنگ
(1)
زنگ
(2)
زنگ
(3)
زنگ
(4)
زنگ
(5)
زنگ
(6)
زنگ
(7)
زنگ
(8)
زنگ
(9)

ساعت شروع

7:30

9:15

11:00

13:00

14:45

16:30

18:152021:45
شنبهریاضی
کلاس 62
فیزیک
کلاس 64
یکشنبهشیمی
کلاس 63
زیست
کلاس 61
دوشنبهفیزیک
کلاس 64
سه شنبهشیمی
کلاس 63
چهارشنبه
پنجشنبه

==================================================================

==================================================================